top of page

DISCLAIMER

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

  1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;

  2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;

  3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Jazzle Beauty, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website van Jazzle Beauty zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld;

  4. Jazzle Beauty is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;

  5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;

  6. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is toegestaan, mits hier door Jazzle Beauty uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

JAZZLE BEAUTY

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van elle overeenkomst betreffende uiterlijke verzorging die wordt gesloten tussen Jazzle Beauty en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Jazzle Beauty behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt heeft gevraagd om een behandeling en de Jazzle Beauty heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.

2.2 Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling informeert Jazzle Beauty de cliënt over de ter zake geldende prijs, tenzij aannemelijk is dat de cliënt reeds op de hoogte is van de ter zake geldende prijs.

 

Artikel 3 Verplichtingen van Jazzle Beauty

3.1 Op Jazzle Beauty rust een inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de schoonheidsspecialiste de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.

3.2 Jazzle Beauty vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Jazzle Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3.4 Jazzle Beauty zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

3.5 Jazzle Beauty behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en/of op de website vermeld.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de cliënt

4.1 De consument dient Jazzle Beauty voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

4.2 De cliënt is verplicht alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Jazzle Beauty mede te delen en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan Jazzle Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Indien de cliënt is verhinderd, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Jazzle Beauty te melden, tenzij sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt.

4.4 Indien de cliënt de in artikel 4.3 omschreven verplichting niet dan wel niet tijdig nakomt, is Jazzle Beauty gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.5 De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, is Jazzle Beauty gerechtigd de gehele afspraak te annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.6 De cliënt dient zich in de salon behoorlijk te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Jazzle Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

Artikel 5 Prijzen en betalingen

5.1 Betaling aan Jazzle Beauty dient de cliënt direct na afloop van de behandeling en/of na afname van producten contant of per pin te voldoen.

5.2 Bij een reeks behandelingen kan Jazzle Beauty de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totale prijs. Het resterende deel van de totale prijs zal de cliënt direct na voltooiing van de reeks behandelingen contant dienen te voldoen.

5.3 Als in afwijking van de algemene voorwaarden is overeengekomen dat de betaling niet contant geschiedt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na de behandeling en/of de afname van producten op het door Jazzle Beauty aangegeven bankrekening.

5.4 Na ommekomst van de in artikel 5.3 genoemde termijn is de cliënt – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim en is cliënt aan Jazzle Beauty een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd.

5.5 Hoewel de cliënt na ommekomst van de in artikel 5.3 genoemde termijn van rechtswege in verzuim verkeert, zendt Jazzle Beauty de cliënt niettemin na het verstrijken van de vervaldatum een betalingsherinnering waarin de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen. Na afloop van deze veertiendagentermijn is Jazzle Beauty bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. Indien Jazzle Beauty derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 47,60 voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De door Jazzle Beauty geleverde producten blijven haar eigendom, zolang de cliënt c.q. koper al het door hem of haar aan Jazzle Beauty verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere overeenkomsten daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

6.2 Indien de cliënt c.q. de koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Jazzle Beauty te allen tijde gerechtigd om de door haar gekeverde producten terug te halen. De cliënt c.q. koper is dan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling en/of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen twee weken na ontdekking schriftelijk te melden bij Jazzle Beauty

7.2 Jazzle Beauty zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Jazzle Beauty is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door cliënt geleden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jazzle Beauty.

8.2 Jazzle Beauty is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfstagnatie en winstderving. Ook is Jazzle Beauty nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

8.3 Jazzle Beauty is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

8.4 Jazzle Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

8.5 Jazzle Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparaat, producten of andere goederen in de salon beschadigt.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 Op elke overeenkomst tussen Jazzle Beauty en de cliënt alsmede elke aanbieding is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Jazzle Beauty gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Jazzle Beauty is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

9.3 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Jazzle Beauty. Op verzoek van de cliënt zal een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

bottom of page